Basic Employer

Tsh.15,000

Premier Employer

Tsh.50,000

Gold Employer

Tsh.150,000

Diamond Employer

Tsh.250,000